dedecmc资讯网

         
当前位置: 主页 > 程序测试 >

「拂」字意思,拂怎么读,部首笔画及组词

时间:2021-10-03 01:52 来源:网络整理 转载:dedecmc资讯网
「拂」的意思,拂怎么读,拂字读音,扌弗读什么,拂字笔画及组词解释,部首为扌部,以及拂字的释义、拂注音,五行属性,吉凶寓意,字形结构,五笔,异体字,部首笔画

拼音:fú bì注音:ㄈㄨˊ ㄅ一ˋ异字体:

部首: 扌部部外笔画:5画总笔画:8画 繁体部首:手部****字典:拂(9画)

五笔:RXJH仓颉:QLLN郑码:DYND四角:55027电码:2133区码:2387规范编号:986

统一码:62C2汉字结构:左右结构五行属性:水

笔顺:一丨一フ一フノ丨

民俗参考

汉字是否常用: 常用字次常用字标准字体现通表汉字五行:水属性

字形结构

汉字部件构造 :扌弗首尾分解查字 :扌弗(shoufu)

笔顺编号:12151532

笔顺:一丨一フ一フノ丨

笔顺读写:横竖横折横折撇竖

拂编码/UNICODE

拂字UNICODE编码U+62C2,二进制: 0110001011000010,十进制: 25282,HEX编码:E68B82,UTF-8: E6 8B 82

基本字义

fú(ㄈㄨˊ)

(一)、拭,掸去:拂拭。拂尘。

(二)、轻轻擦过:拂晓。****拂面。微风拂煦。

(三)、甩动,抖动:拂袖而去。

(四)、违背,不顺:忠言拂耳。拂逆。

基本词义

词性变化

〈名〉

(一)、 拂拭的用具 [duster]

一妓有殊色,执红拂,立于前。——前蜀· 杜光庭《虬髯客传》

(二)、 又如:拂尘(拂子,掸尘土或驱赶蚊蝇的用具)

(三)、 另见 bì

百度百科释义

拂,多音字,读fú ,意思是轻轻擦过;掸去;甩动;抖。读bì ,古同“弼”,是辅助的意思。

****字典

拂【 卯集中 】【 手部 】****筆画: 9画 部外筆画: 5画

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》敷勿切,音髴。《說文》過擊也。《徐逶弧窊舳^之也。

又《廣韻》去也,拭也,除也。《禮·曲禮》進几杖者,拂之。《疏》拂去塵埃也。《後漢·黨錮傳》激揚名聲,互相題拂。

又絕也。《吳語》吾將許越成,而無拂吾慮。

又《正韻》矯也,逆也。

又拂塵具。《南史·顯達傳》麈尾蠅拂,是王謝家許。

又舞名。《唐書·禮樂志》白鳩,吳拂,舞曲也。《通鑑辨誤》王僧虔奏,大明中,卽以宮縣合和鞞拂。按鞞拂皆舞名,拂舞出自江左,舊云吳舞,檢其歌,非吳舞也。

又《集韻》《韻會》符勿切,音佛。與咈通。違也,戾也。《易·頤卦》顚頤拂經于丘。《詩·大雅》四方以無拂。《箋》拂,猶佹也,言無復佹戾者。

又《集韻》《韻會》《正韻》薄密切。與弼同。輔也。《孟子》入則無法家拂士。

又《集韻》普密切,讀與匹近。拂泊,風動貌。

又方未切,音沸。拂,形似也。通作髴。

又父沸切,音狒。與同。搏擊也。

又《道藏·馮夫人詩》挺穎德音子,神英乃高拂。天岳臨空搆,洞深幽。

说文解字/注解说明

拂【 卷十二 】【 手部 】

過擊也。从手弗聲。物切〖注〗徐逶唬骸皳舳^之也。”

(拂)過擊也。徐逶弧舳^之也。刀部曰。刜、擊也。與拂義同。从手。弗聲。敷勿切。十五部。

音韵参考

[ 上古音 ]:物部滂母,phiu?t
[ 广 韵 ]:敷勿切,入8物,fu,臻合三入文滂
[ 平水韵 ]:入声五物
[ 唐 音 ]:*pit
[ 国 语 ]:fú,bì
[ 粤 语 ]:faak1

方言

⊙ 客家话:[台湾四县腔] fut7 fit8 fin5 [客语拼音字汇] fag5 fid5 fid6 fud5 fug5 [海陆丰腔] fut7 fit8 fin5 [梅县腔] fut7 [陆丰腔] fut7 [客英字典] fut7 [宝安腔] fut7 fin5

⊙ 粤语:faak1 fat1

拂字组词

拂士

English

shake off, brush away; dust

------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容